Particulieren

Op het gebied van het Vreemdelingenrecht kan ik u van dienst zijn indien u, of bijvoorbeeld uw partner, in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland.

Andere verblijfsdoelen op grond waarvan de IND een verblijfsvergunning kan verlenen zijn:

  • familiebezoek
  • medische behandeling
  • studie
  • werk/tewerkstellingsvergunning
  • verblijf als au pair
  • slachtoffer van mensenhandel
  • alleenstaande minderjarige vreemdeling
  • kinderpardon
  • buitenschuldvergunning

U kunt van mij een helder en gedegen advies verwachten en dit is van groot belang, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de toelatingsregels streng hanteert. Het aanvragen van een verblijfsvergunning heeft geen zin als er niet aan belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Ik kan een stappenplan met u opstellen, waarmee het voor u duidelijk wordt op welke wijze u aan de toelatingsvoorwaarden kunt voldoen en waardoor u wel in aanmerking komt voor verlening van een verblijfsvergunning.

Ook wanneer de IND het voornemen heeft uw verblijfsvergunning in te trekken en/of een inreisverbod op te leggen vanwege bijvoorbeeld een veroordeling voor een gepleegd misdrijf, zal ik uw belangen behartigen.

Van vreemdelingen die volgens de Nederlandse overheid illegaal zijn, wordt verwacht dat zij terugkeren naar hun land van herkomst. Indien een vreemdeling volgens de Staatssecretaris van Justitie zijn terugkeer belemmert en zich aan het toezicht onttrekt bestaat er een reële kans dat hij in vreemdelingenbewaring wordt genomen. Dat is een vorm van bestuursrechtelijke detentie. Door namens de client beroep in te stellen bij de rechtbank zal de rechter de rechtmatigheid van de maatregel van vreemdelingenbewaring beoordelen.

Indien u wordt geconfronteerd met een afwijzende beslissing tot verlening van een verblijfsvergunning of visum, dan wel intrekking van een verblijfsvergunning of visum, zal ik procederen tegen de IND en uw zaak voorleggen aan de rechtbank.

Als vreemdelingenadvocaat kan ik u adviseren in alle zaken rondom uw asielprocedure of asielaanvraag, verblijfsvergunning of naturalisatie (Nederlander worden). Neem hiervoor contact met mij op.