Gezinshereniging

Vreemdelingen die in Nederland familieleden hebben met de Nederlandse nationaliteit of die een verblijfsvergunning bezitten, kunnen een aanvraag tot gezinshereniging indienen.

De mogelijkheid om door middel van gezinshereniging naar Nederland te komen, bestaat voor echtgenoten, geregistreerd partners, ongehuwde partners en minderjarige kinderen.

Voor minderjarige kinderen met een verblijfsvergunning bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid dat hun ouders in het kader van gezinshereniging naar Nederland kunnen komen. Hierbij speelt artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) een belangrijke rol.

In de Vreemdelingenwet en in het beleid van de IND is geregeld wat de voorwaarden zijn om naar Nederland te komen in het kader van gezinshereniging.

Enkele voorwaarden zijn de volgende:

  • Het gezinslid in Nederland dient een bepaald wettelijk minimum bruto loon per maand te verdienen (exclusief vakantiegeld). Deze bedragen staan vermeld op de website van de IND. Op het moment dat de aanvraag voor gezinshereniging wordt gedaan, behoort  de arbeidsovereenkomst  nog minimaal 1 jaar door te lopen.
  • Belangrijk bij gezinshereniging zijn ook documenten, zoals de huwelijksakte en de geboorteakte. Deze documenten, die gelegaliseerd behoren te worden, mogen op het moment dat de aanvraag wordt gedaan niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • De meeste vreemdelingen die naar Nederland willen komen in het kader van gezinshereniging zullen een inburgeringsexamen moeten behalen. Een aantal vreemdelingen uit bijvoorbeeld Turkije, Amerika en EU-landen hoeven geen examen te doen. Het Basisexamen Inburgering in het Buitenland toetst of de vreemdeling over een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website naarnederland.nl.

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan adviseren over gezinshereniging, maar ook kan helpen bij de aanvraag voor het inburgeringsexamen? Dan bent u op zoek naar Voel je thuis in Nederland. Neem contact met ons op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.