Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een opdracht wordt slechts aanvaard en verricht onder de voorwaarde van aanvaarding van die algemene voorwaarden.

1.

De Coöperatie Langstraat Advocaten U.A. is een samenwerkingsverband van mr. R.C. van den Berg, mw mr. E.M.C. Dumoulin, mr. M.P.G.M. Gorgels en mr. A.C. van Langen, die hun praktijk al dan niet in de vorm van een rechtspersoon uitoefenen. De advocaten van het samenwerkingsverband voeren hun praktijk voor eigen rekening en risico uit en zij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van een opdrachtgever van één van de andere advocaten van het samenwerkingsverband. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de advocaten van het samenwerkingsverband gesloten overeenkomsten van opdracht. Als opdrachtnemer geldt slechts de betreffende advocaat van het samenwerkingsverband die de opdracht ontvangt en/of bevestigt.

3.

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de opdrachtnemer schriftelijk, of ondubbelzinnig anderszins is aanvaard.

4.

De opdrachtnemer voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verplicht zich de opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden en aan de opdrachtnemer de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

5.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de door hem of haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Desgewenst wordt over de dekking van de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van zijn of haar voor de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

6.

Iedere aan de opdrachtnemer gegeven opdracht houdt voor hem of haar de bevoegdheid in hulppersonen in te schakelen bij de uitvoering van die opdracht, alsmede om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Behoudens opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is hij of zij niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze hulppersonen.

7.

Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten en btw verschuldigd. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot op het honorarium en verschotten te verlangen alvorens hij of zij zijn of haar werkzaamheden uitvoert. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met tussentijdse declaraties, danwel de einddeclaratie.

8.

Declaraties van de opdrachtnemer zijn vanaf veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en dienen zonder beroep op opschorting of verrekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim verkeert en aan de opdrachtnemer met ingang van de datum van opeisbaarheid de wettelijke rente over het bedrag van de declaratie verschuldigd is, alsmede de (buiten-) gerechtelijke kosten van invordering.

9.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welken hoofde ook, jegens de opdrachtnemer in verband met de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij de opdrachtnemer zijn ingediend binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met voornoemde rechten en/of bevoegdheden, alsmede de feiten waarop hij of zij die rechten en/of bevoegdheden baseert.

10.

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en zijn of haar opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden berecht voor de bevoegde Nederlandse rechter.